Bodelwyddan

Cynaliadwy i dreblu maint y pentref!?

Cyngor Sir Ddinbych gynlluniau i adeiladu 2150 o dai newydd ym mhentref Bodelwyddan. Mae’r cynlluniau hyn yn dod yn rhan o’r Cynllun Datblygu Lleol cynghorau newydd (CDLl) sy’n gosod targedau tai ar gyfer yr awdurdod dros y 15 mlynedd nesaf. Byddai’r cynnydd tai yn enfawr hefyd olygu cynnydd yn y boblogaeth o 6,800.

Mae’r cynlluniau wedi derbyn gwrthwynebiad cryf gan bobl leol sydd wedi ffurfio ‘Gr?p Gweithredu Bodewyddan’ eu hunain gr?p ymgyrchu i frwydro yn erbyn y cynigion. Maent eisoes wedi cynnal refferendwm lleol a welodd bleidlais enfawr 94% yn erbyn y cynlluniau.

Dywedodd Derek Barker gan y gr?p gweithredu Bodelwyddan: “Mae angen i’r cyngor roi rhesymau llawn dros pam adeiladu 1751 o dai mewn pentref o 880 yn syniad da.”

“Bydd hyn yn ei dro Bodelwyddan i mewn i ystafelloedd cysgu soulless i gymudwyr i Glannau Mersi a Sir Gaer.”

Mae yna lawer o faterion yngl?n â beth sydd wedi’i gynllunio ar gyfer, ond yn y pen draw Bodelwyddan yr unig reswm y datblygiad sy’n cael ei gynnig yw oherwydd y defnydd o amcanestyniadau poblogaeth. Amcanestyniadau hyn dros chwyddo ffigyrau tai yn y Cynlluniau Datblygu Lleol ac nid ydynt yn seiliedig ar angen lleol, yn hytrach maent yn cael eu providinig ar gyfer galw am dai ar draws y ffin.

Aelodau o Deffro’r Ddraig cyfarfod gyda swyddogion cynllunio o Sir Ddinbych i drafod y rhesymeg ar gyfer y datblygiad. Swyddogion wrthym eu bod wedi defnyddio’r ffigurau tai a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru a meddwl yn fwy ‘cynaliadwy’ i’w rhoi nhw i gyd mewn un lle yn hytrach nag i gael ychwanegiadau ar raddfa lai i’r setliad mewn mannau eraill yn y sir.

Mae’r ymgyrch Deffro’r Ddraig ddwyn i gof y CDLl yn cael ei gefnogi gan gr?p gweithredu Bodelwyddan, ac rydym yn 100% y tu ôl i drigolion yn eu brwydr i ddiogelu eu cymuned.